top of page

מקרה 3

אוגמנטציה לטרלית מחוץ למעטפת הגרמית של רכס מסוג knife-edge

תמונה 1:

מיקום שתלים 34-36 ברכס מסוג knife-edge מדגים שליש קורונרי של השתלים מחוץ למעטפת הגרמית

תמונה 2:

בוצעה התאמה וקיבוע של ממברנת קולגן בהתאם לאנטומיה, כולל מגרעת העוקפת את יציאת העצב המנטלי

תמונה 3:

מילוי עצם ממקור בקר בין הקיר הגרמי לממברנה המקובעת עד הגעה למימדים הרצויים 

תמונה 4:

קיבוע השוליים הקורונרים של הממברנה באמצעות תפר נספג 5-0

תמונה 5:

כעבור 8 חודשי ריפוי - חשיפת השתלים מדגימה כיסוי גרמי מלא ופלטה בוקלית בעובי מספק

bottom of page