top of page

מקרה החודש - דצמבר 2015

אוגמנטציה נרחבת לשתלים "סיבוב שני"

 • רקע: 

  • מטופלת בשנות השישים לחייה, בריאה ולא מעשנת. שתלים 45-47 HA coated עם אבדן גרמי נרחב והיקפי - מיועדים להוצאה.

  • מעוניינת בשחזור קבוע כשיקום סופי

 • תכנית טיפול ראשונית: 

  • הוצאת השתלים ודברידמנט של אזורי החסר הגרמי

  • המתנה של 10 שבועות וביצוע סיטי לתכנון ההשתלה

תמונה 1 - מראה קליני פרה-אופרטיבי

משמאל - לפני הוצאת השתלים הכושלים

במרכז - חסר גרמי נרחב סביב השתלים

מימין - מראה הרכס לאחר הוצאת השתלים

 • בדיקה קלינית ורנטגנית 10 שבועות לאחר הוצאת השתלים: 

  • חסר גרמי ניכר במימד הורטיקלי

  • מרווח בינליסתי מוגדל מאד

  • קרבה משמעותית לעצב המנטלי באזור ה-foramen

  • פגמים גרמיים שאריתיים באתרי הוצאת השתלים

תמונה 2 - מראה קליני ורנטגני לאחר 10 שבועות 

למעלה משמאל -שקע גרמי מודגש עם מרווח                              בינליסתי מוגדל מאד

למעלה מימין - CT תלת מימדי מדגים חסר גרמי                        נרחב וקרבה ל-mental foramen

למטה - חתכי CT רלבנטים לשתלים 45-47

מהלך הניתוח:

לאחר הרמת מתלים ושחרורם, מוקמו שתלים: 45 - 4.2*13, 46 - 4.2*13, 47 - 4.2*11.5 לפי המימד האנכי שיאפשר שיקום עם אורך כותרות נכון. נדרשה אוגמנטציה ורטיקלית של 3-7ממ באזורים השונים. ממברנת (d-PTFE (Cytoplast 30*40ממ הותאמה וקובעה באמצעות 2 ברגים לינגואלים. שתל עצם מעורב עצם אוטוגנית עם (DBBM (Ti-oss הונח סביב השתלים והממברנה מוקמה וקובעה בצידה הבוקלי ע"י ברגים ונעצים. המתלים נתפרו קורונרית ללא מתח ע"י תפרי וייקריל 5-0 (Optime).

תמונה 3 - מהלך הניתוח 

למעלה משמאל -מיקום שתלים

למעלה במרכז - שתל עצם אוטוגני מעורב ב DBBM

למעלה מימין - התאמה וקיבוע הממברנה

למטה משמאל - תפירה קורונרית ללא מתח

למטה מימין - מראה רנטגני פוסט אופרטיבי

חשיפה לאחר 8 חודשים:

מהלך הריפוי הפוסט אופרטיבי - אסימפטומטי.

לאחר 8 חודשים בוצעה חשיפה המדגימה כיסוי מלא של השתלים עם רקמה קשה ומסוידת ורוחב רכס מתאים לשיקום

תמונה 4 - חשיפה

שמאל - מראה רקמה תקין ובריא עם מרווח               בינליסתי תקין

ימין - כיסוי גרמי מלא

השיקום הסופי​

לאחר 4 שבועות ריפוי בוצע השיקום הסופי שמדגים אורך כותרות נכון והרמוני לשיניים הטבעיות הסמוכות. הושם דגש על קווי סיום בגובה חניכיים ואמברזורות מתאימות המאפשרות היגיינה

תמונה 5 - שיקום סופי

שמאל - כותרות קליניות בגובה הרמוני לשיניים           הסמוכות. קווי סיום בגובה חניכיים               ואמברזורות מאפשרים מקסימום                   היגיינה.

ימין - מראה רנטגני מספר חודשים לאחר סיום        השיקום מדגים הסתיידות של הרקמה

*תודות לד"ר נחל גלעדי

bottom of page