top of page

מקרה החודש - מאי 2016

אוגמנטציה ורטיקלית עם ממברנה נספגת לא קשיחה - מה הגבול?

רקע: 

 • שני תנאים הכרחיים וקריטים להצלחה של כל פרוצדורת בניית עצם מודרכת (GBR) הם:

  • ​יצירה ושימור חלל מתחת לממברנה

  • יציבות של קריש הדם

מחד, ממברנות קולגן אינן קשיחות דיין על מנת לאפשר את קיום שני התנאים הנ"ל, ולפיכך, השימוש בהן לא מאפשר ביצוע אוגמנטציות נרחבות מאד.

מאידך, ארכיטקטורה "מגינה" של הנגע הגרמי או בחירה בחומרי מילוי קשיחים עשוים לסייע במילוי התנאים הללו ולאפשר שימוש מושכל בממברנות קולגן גם באוגמנטציה ורטיקלית.

 

ספרות:

בספרות המקצועית קיימת אחידות ביחס לכמות האוגמנטציה הורטיקלית שניתנת להשגה כאשר משתמשים בממברנות קולגן (לא קשיחות) בתנאים המתאימים - כ-3-4ממ:

 • Llambes JP 2007 - ממוצע אוגמנטציה 3ממ

 • Beitlitum COIR 2010 - ממוצע אוגמנטציה 3.5ממ

 • ובמקרים מאתגרים יותר בחרו רוב הקלינאים לייצב את חומר המילוי שיהווה תומך קשיח לממברנה הלא קשיחה מספיק:

  • Rothamel IJOMI 2009, Kammerer COIR 2013 - שימוש בבלוקים אלוגנים תחת הממברנה

  • Cardaropolli PRD 2013 - ייצוב חומר גרגירי באמצעות "דבק פיברין" מתחת לממברנה

 

הצגת מקרים:

בכל המקרים בוצע שימוש בטכניקה אחידה, המתאימה לארכיטקטורה של הפגמים:

 1. מיקום השתלים בעמדה השיקומית האידאלית

 2. חומר מילוי גרגירי לכיסוי פני השתל החשופים (FDBA/BBM)

 3. כיסוי בממברנת קולגן מקובעת בנעצים בוקלית ונעצים/תפרים לינגואלים. עדיפות לנעצים על פני תפרים ככל שהארכיטקטורה של הפגם פחות תומכת. 

 4. המתנה של 6 חודשים עד לחשיפה

מקרה 1:

אוגמנטציה ורטיקלית של 1-3ממ סביב שתלים 14-15 באזור האסתטי. ארכיטקטורה תומכת בזכות "פיקים" גרמיים גבוהים בשיניים הסמוכות, רכס רחב.

תמונה 1 - מהלך הפעולה

מילוי ועיבוי ע"י גרגירי BBM. דגש על עודף מילוי על מנת להשיג "פיק גרמי" בין השתלים שיתמוך בהמשך בפפילה. כיסוי בממברנה מקובעת בשני נעצים בוקלים ותפר פלטינלי.

תמונה 2 - ממצאים בחשיפה

כיסוי מלא של כ-1ממ מעל גובה הפלטפורמה השיקומית.

מקרה 2:

אוגמטציה ורטיקלית של 2-3ממ סביב שתל 36 מאחז דיסטלי לשיקום. ארכיטקטורה לא תומכת - ללא "פיקים" גרמיים.

תמונה 3 - מהלך הפעולה

שתל 36 ממוקם 2-3ממ על רכסית בשל חסר גרמי מעל התעלה. מילוי ע"י BBM וכיסוי בממברנה מקובעת בשלושה נעצים בוקלים ושניים לינגואלים.

תמונה 4 - ממצאים בחשיפה

כיסוי עד 0.5ממ מתחת לפלטפורמה השיקומית וקבלת רכס רחב.

מקרה 3:

אוגמטציה ורטיקלית של 2-3ממ סביב שתל 46. ארכיטקטורה תומכת חלקית - "פיקים" גרמיים בסמוכות, רכס צר.

תמונה 5 - מהלך הפעולה

שתל 46 ממוקם 2-3ממ על רכסית בשל חסר גרמי מעל התעלה. מילוי ע"י BBM וכיסוי בממברנה מקובעת בשני נעצים בוקלים ותפר לינגואלי

תמונה 6 - ממצאים בחשיפה

כיסוי עד גובה הפלטפורמה השיקומית וקבלת רכס רחב.

לסיכום:

ניתן להשיג אוגמנטציה ורטיקלית של כ-3ממ גם עם ממברנת קולגן נספגת.  

נתון זה מתייחס לשימוש מושכל ובחירת מקרים בהם הנגעים הגרמיים בעלי ארכיטקטורה תומכת. ככל שהארכיטקטורה פחות תומכת - רמת הקיבוע צריכה ליהיות קשיחה יותר וחומר המילוי קשיח יותר, וקיים קושי רב יותר להשיג את כמות האוגמנטציה הנדרשת.

bottom of page